Vitajte!

Vitajte na stránkach Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave.

Ponúkame vám základné informácie z našej histórie, súčasnosti i o niektorých plánoch do budúcnosti.

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dozviete, čím je naša práca špecifická, kde máme svoje pracoviská, ale i to, čo robíme s deťmi, pre deti, ich rodičov i zamestnancov materskej školy.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA POZÍCIU UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľky materskej školy pri zdravotníckom zariadení sú:

  • kvalifikačné predpoklady – v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť – preukazuje sa odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
  • zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca
  • ovládanie štátneho jazyka

Dátum možného nástupu: 01.09. 2022

Výška úväzku: 64,3%

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy pri zdravotníckom zariadení za školský rok 2020/2021.docx

Kolektívna zmluva 2022

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 2022