Ako vyzerá naša práca?

V materskej škole pri zdravotníckom zariadení sa spravidla nejedná o dlhodobú výchovu a vzdelávanie. Detská skupina je veľmi premenlivá, deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú priebežne počas celého roka. Na zaradenie dieťaťa do materskej školy je potrebná žiadosť so súhlasom rodiča a ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Učiteľka flexibilne prispôsobuje ponuku aktivít aktuálnemu zloženiu detí v triedach a pravidelnému chodu a dennému režimu nemocnice, využíva situačné rozhodovanie.

Všetky činnosti a aktivity v triedach materskej školy sú organizované tak, aby zohľadňovali zdravotný stav detí, prihliadali na špecifické potreby a možnosti dieťaťa, fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín, aby utvárali podmienky pre úspešnú liečbu a optimálny psychosomatický vývin detí predškolského veku. Uplatňuje sa individuálna a skupinová forma práce.

Vo vzdelávacej aktivite učiteľka využíva špeciálne metódy, formy, prostriedky a uplatňuje všetky pedagogické a špeciálno-pedagogické zásady. Je dôležité, aby sa aj choré a zdravotne oslabené dieťa mohlo za každých okolností nenásilne rozvíjať, učiť a prežívať zážitky úspechu. Zrealizované špecifické ciele sa vyhodnocujú prostredníctvom metód a prostriedkov hodnotenia a smerujú k napĺňaniu individuálnych potrieb detí a rozvíjaniu kľúčových kompetencií počas doby umiestnenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení.

Denné činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie). Denný poriadok je flexibilný – prispôsobený pravidelnému chodu a dennému režimu jednotlivých oddelení nemocníc. Organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole zahŕňa špeciálne didaktické programy, individuálne výchovno-vzdelávacie programy (pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a individuálne vzdelávanie na lôžku.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení je zameraná na uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania v súlade s potrebami a požiadavkami chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa, udržiavanie jeho duševnej aktivity, rešpektovanie jeho práv, predchádzanie hospitalizmu, resp. jeho znižovanie. Plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na potreby dieťaťa v nemocnici. Od bežnej materskej školy sa líši tým, že stimuluje komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa so zreteľom na jeho zdravotný stav.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole pri zdravotníckom zariadení je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolektívu. Špecifickým cieľom materskej školy pri zdravotníckom zariadení (vrámci komplexnej starostlivosti o dieťa) je uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, to znamená zdravotnícke zariadenie i materskú školu pri zdravotníckom zariadení. Prostredníctvom individuálneho špeciálno-pedagogického prístupu prispievame k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu hospitalizovaných detí predškolského veku. Taktiež podporujeme a rozvíjame u dieťaťa pozitívny postoj k zdraviu, prevencii, zdravej výžive, zdravému životnému štýlu a vedieme ho k praktickým činnostiam chrániacim zdravie.

Výchovno-vzdelávacie ciele materskej školy pri zdravotníckom zariadení vo všeobecnosti definujú stav, ktorý chceme dosiahnuť. Z mnohých cieľov vyberáme aspoň niektoré:

 • rozvíjať a podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
 • rozvíjať elementárne základy kľúčových kompetencií dieťaťa
 • aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability
 • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách
 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie dieťaťa
 • formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti) dieťaťa
 • rozvíjať a podporovať schopnosti dieťaťa kooperovať v skupine
 • rozvíjať a podporovať pozitívne empatické postoje k rovesníkom i dospelým
 • posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym, národným hodnotám, tradíciám a materinskému jazyku
 • rozvíjať u dieťaťa návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • rozvíjať u dieťaťa environmentálne cítenie
 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy dieťaťa
 • rozvíjať u detí schopnosť samostatného riešenia problémov
 • podporovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní úsudkov
 • rozvíjať a podporovať predčitateľskú gramotnosť
 • posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym, národným hodnotám, tradíciám a materinskému jazyku
 • rozvíjať a podporovať pozitívne empatické postoje k rovesníkom i dospelým

Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zreteľom na zdravotný a psychický stav dieťaťa. V materskej škole pri zdravotníckom zariadení má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov realizujeme vzdelávacími aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štruktúrovania a modifikovania obsahu, foriem a metód výchovy a vzdelávania.

Obsah a rozsah výchovy a vzdelávania v materskej škole pri zdravotníckom zariadení určujú učebné osnovy začlenené do školského vzdelávacieho programu „Hravo-zdravo“.

Učebné osnovy nie sú vypracované ako definitívne, nemenné, môžu sa dopĺňať formou dodatkov, na ktorých sa dohodnú pedagogické zamestnankyne na zasadnutí metodického združenia. Učebné osnovy sú záväzkom pre všetky učiteľky materskej školy pri zdravotníckom zariadení. Sú vypracované tak, že učiteľky neobmedzujú, ponechávajú im voľnosť v ich prispôsobovaní sa individuálnym potrebám chorým a zdravotne oslabeným deťom a aktuálnemu zloženiu detí v triede.

Obsah učebných osnov je spracovaný do 10 integrovaných obsahových celkov a 48 tém, ktoré sa realizujú v priebehu desiatich mesiacov školského roka. Výber obsahových celkov vychádza z cieľov, zamerania a profilácie materskej školy a je úzko spojený so životom a prežívaním detí. Obsahové celky súvisia s ročnými obdobiami, ich typickými znakmi, premenami, aktivitami a sviatkami. Obsahujú stručnú charakteristiku obsahového celku, vzdelávacie oblasti, podoblasti, výkonové štandardy, obsahové štandardy, vlastné návrhy stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje pre učiteľku aj pre deti a metódy a prostriedky hodnotenia vytýčených výkonových štandardov. Každá téma obsahového celku má konkrétne zameranie a obsah.
Obsahové celky a témy na seba nadväzujú, vzájomne sa prelínajú a dopĺňajú. Táto postupnosť zabezpečuje, že sa poznatkový systém u detí rozvíja v určitom logickom usporiadaní, od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu, od získavania poznatkov k ich praktickému využitiu.

Súčasťou osnov sú výkonové a obsahové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí (Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb) vypracované v rozsahu vzdelávacích štandardov „Vzdelávacieho programu pre deti choré a zdravotne oslabené pre predprimárne vzdelávanie“ schváleného MŠVVaŠ SR dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. Tento program je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Medzi učebné zdroje využívané deťmi i učiteľkami patria: detská literatúra, encyklópedie, detské časopisy, odborná literatúra, časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.

Metódami využívanými vo výchovno-vzdelávacom procese sú zážitkové učenie, pozorovanie, rozprávanie, kooperatívne učenie, metódy tvorivej dramatiky, brainstorming a aj rôzne experimentálne metódy.