Informácie týkajúce sa materskej školy sprístupňujeme na základe žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení niektorých zákonov.

Žiadosť možno podať:

  • písomne na adresu povinnej osoby – Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava; písomnú žiadosť možno podať osobne počas pracovných dní v čase prevádzky materskej školy t. j. v čase od 8,00 do 17,00
  • ústne – osobne v kancelárii riaditeľky materskej školy, telefonicky na telefónne čísla 02/59371312, 0910 707574, 0904 506114 počas pracovných dní v  čase prevádzky materskej školy t. j. v čase od 8,00 hod  do 17,00 hod.
  • elektronickou poštou – msprizz.limbova@gmail.com,
  • prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľky materskej školy pri zdravotníckom zariadení

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľky materskej školy pri zdravotníckom zariadení sú:

  1. kvalifikačné predpoklady – v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
  2. bezúhonnosť – preukazuje sa odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
  3. zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca
  4.  ovládanie štátneho jazyka.

Dátum možného nástupu: 01. 1. 2022

Výška úväzku: 75%

NAŠI SPONZORI

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712