ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE

Informácie týkajúce sa materskej školy sprístupňujeme na základe žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Žiadosť možno podať:

  • písomne na adresu povinnej osoby – Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava; písomnú žiadosť možno podať osobne počas pracovných dní v čase prevádzky materskej školy t. j. v čase od 8,00 do 17,00
  • ústne – osobne v kancelárii riaditeľky materskej školy, telefonicky na telefónne čísla 02/59371312, 0910 707574, 0904 506114 počas pracovných dní v  čase prevádzky materskej školy t. j. v čase od 8,00 hod  do 17,00 hod.
  • elektronickou poštou – msprizz.limbova@gmail.com,
  • prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydala riaditeľka materskej školy smernicu č. 4/2023 Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona je Mgr. Judita Morvaiová, zamestnanec materskej školy.

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.

  • Písomne – v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, osobne na adrese školy alebo poštou na adresu: Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava. Zamestnanec školy, poverený prijímaním poštových zásielok, nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
  • Ústne – osobne do záznamu zodpovednej osoby na škole, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
  • Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby msmorvaiova@gmail.comTáto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne. Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

NAŠI SPONZORI

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712