Niečo málo o nás

Súčasťou komplexnej starostlivosti o hospitalizované deti je i pedagogická a špeciálno-pedagogická starostlivosť, ktorú poskytujú chorým a zdravotne oslabeným deťom kvalifikovaní špeciálni pedagógovia našej materskej školy už 23 rokov.

Materská škola tvorí rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Pôsobí ako samostatný právny subjekt a je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Plní poslanie bežnej MŠ so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa v nemocnici. Poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické intervencie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti. Pomáha dieťaťu v procese adaptácie, socializácie a jeho predprimárnom vzdelávaní. Prostredníctvom špeciálno-pedagogického prístupu podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti a zdravotný stav dieťaťa. Vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a na plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníkmi, klinickým psychológom, prípadne inými odborníkmi.

Materská škola sa vnútorne člení na triedy, do ktorých sa zaraďujú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia. Je 18 triedna, pričom 7 tried má dvojzmennú prevádzku. Uplatňujeme variabilnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to poldennú a celodennú. V triedach pracuje 27 pedagogických zamestnancov. Dve učiteľky dopĺňajú úväzok riaditeľke MŠ a jej zástupkyni.

Ďalší zamestnanci materskej školy sú: pracovníčka na ekonomickom úseku, pracovníčka na úseku PaM a bezpečnostný a požiarny technik pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti.

Materská škola má svoje pracoviská – triedy v Národnom ústave detských chorôb Bratislava na Limbovej 1 v Bratislave, v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Limbovej 5 a v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 11.

V triedach materskej školy vykonávame výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi od 2 do 6 rokov.

V školskom roku 2018/2019 bolo do tried materskej školy spolu zaradených 4. 779 detí. Z toho bolo  327 detí so zdravotným postihnutím a 39 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Riaditeľkou MŠ je od 1.7.2019 Mgr. Vratislava Kurthová, jej zástupkyňou Mgr. Zuzana Sopúchová.

Náš malý príbeh

 • DEŇ ZRIADENIA

  Naše prvé kroky sú spojené s dátumom 1. júl 1996, kedy Školská správa Bratislava III. zriaďuje Materskú školu pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou ako preddavkovú organizáciu so sídlom v Bratislave na Limbovej ulici. Materská škola (ako sa píše v zriaďovacej listine) poskytuje pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie chorým a zdravotne oslabeným deťom.

  Materská škola vzniká na základe prerozdelenia dvoch škôl – Materskej a Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1 a Materskej a Základnej školy pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 5. Ďalší podstatný krok na našej ceste urobil, vďaka odhodlanosti a aktivite pani riaditeľky Eriky Lukáčekovej, Krajský úrad v Bratislave, ktorý s účinnosťou od 1. januára 1997 zmenil štatút MŠ na rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Predmetom jej činnosti sa stáva zabezpečovanie výchovy a vzdelávania chorých a zdravotne oslabených detí predškolského veku počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení a to pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa zameriava na všestranný rozvoj dieťaťa s rešpektovaním jeho zdravotného stavu a dopĺňa rodinnú výchovu detí počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Štatutárnym orgánom je od tohto momentu riaditeľka, ktorá je oprávnená konať v mene organizácie vo všetkých záležitostiach. Zabezpečuje organizačné usporiadanie a v spolupráci s celým kolektívom zamestnancov plní poslanie a úlohy materskej školy.

 • 9 PEDAGÓGOV NESTAČILO

  V deviatich triedach materskej školy, ktoré sú zriadené na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Dérerovej nemocnice s poliklinikou pracuje deväť pedagogických pracovníkov. V roku 1997/98 sa materská škola rozrastá o dve nové triedy na očnom oddelení a II. Detskej klinike (interné oddelenie). Nárast počtu tried podmieňuje prijatie nových učiteliek. Ich počet sa v tomto roku zvyšuje na 12.

 • UŽ MÁME 12 TRIED

  K ďalším organizačným zmenám dochádza až v roku 1999/2000. Na základe požiadaviek prednostu Detskej onkologickej kliniky a schválenia zriaďovateľom, pribúda jedna trieda a tiež jedna učiteľka. Materská škola má teda už 12 tried a 13 pedagógov. Ostatné pracoviská (triedy) MŠ zostávajú rovnaké ako doposiaľ. Vedenie DFNsP v decembri 1999 v liste adresovanom pani riaditeľke Lukáčekovej srdečne poďakovalo celému kolektívu MŠ za vysoko erudovaný prístup v pedagogickej práci, ktorá má význam pre rozvoj psychickej integrity hospitalizovaných detí.

 • STÁLE SA ROZRASTÁME

  V nasledujúcom školskom roku zaniká trieda na internom oddelení DNsP, zato však vzniká trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom pracovisku – Klinike detskej psychiatrie v Bratislave na Úprkovej ulici. Pribúda tiež trieda na kožnom oddelení. Materská škola má teda 13 tried, v ktorých pracuje 15 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok. V tomto školskom roku je Krajským školským úradom v Bratislave pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená za dlhoročnú obetavú prácu v predškolských zariadeniach pani riaditeľka Erika Lukáčeková.

  V rokoch 2001 až 2004 sa materská škola naďalej rozrastá. Tu už máme 13 tried a 18 učiteliek. Klinika detskej psychiatrie sa začiatkom roka 2004 sťahuje z budovy Úprkovej ul. na pôdu DFNsP, takže zaniká jedno detašované pracovisko.

 • 20 KVALIFIKOVANÝCH UČITELIEK

  V šk. roku 2005/06, otvárame ďalšiu triedu s dvojzmennou prevádzkou v Detskej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej, ktorej prevádzkovateľom je TETIS s.r.o. S nárastom počtu tried sa zvyšuje aj počet pedagógov. V roku 2005/06 pracuje v 14. triedach materskej školy 20 učiteliek, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 • OCENENIE A ZMENA NÁZVU

  V novembri 2007 udeľuje pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kolektívu MŠ bronzovú medailu ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe a odbornej a praktickej príprave študentov pedagogickej fakulty.

  K podstatnej zmene dochádza hneď začiatkom nasledujúceho školského roka. Od 1. 9. 2008 existujeme pod novým názvom – Materská škola pri zdravotníckom zariadení.

 • STÁLE JE NÁS VIAC A VIAC

  Významné zmeny sa udiali aj v školskom roku 2009/10 – pribudli ďalšie triedy na už existujúcich pracoviskách a trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom detašovanom pracovisku – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Petržalke.

  V školskom roku 2012/2013 ukončila materská škola prevádzku v Detskej rehabilitačnej nemocnici TETIS a následne rozšírila svoje pôsobenie na I. detskej klinike DFNsP.

  Od 1. 4. 2017 bola na žiadosť vedenia Kliniky detskej hematológie a onkológie a so súhlasom zriaďovateľa otvorená trieda na jej dennej klinike.

 • ZMENA VO VEDENÍ MATERSKEJ ŠKOLY

  Od založenia MŠ bola 22 rokov nepretržite našou riaditeľkou Mgr. Erika Lukáčeková. Na konci júna 2019, po rozhodnutí ukončiť svoju dlhoročnú úspešnú pracovnú kariéru, sa s nami rozlúčila a na základe výberového konania na post riaditeľky nastúpila dovtedajšia zástupkyňa Mgr. Vratislava Kurthová. Novou zástupkyňou sa stala Mgr. Zuzana Sopúchová.

KONTAKTUJTE NÁS
0
MALÝCH DETÍ
0
UČITEĽOV
0
TRIED