Niečo málo o nás

Súčasťou komplexnej starostlivosti o hospitalizované deti predškolského veku je i pedagogická starostlivosť, ktorú na nemocničnej pôde poskytujú učiteľky materskej školy pri zdravotníckom zariadení už vyše 25 rokov.

Materská škola je právnickou osobou, má právnu a hospodársku subjektivitu. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou štátu, s finančnými vzťahmi napojenými na štátny rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom zriaďovateľa Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave.

Je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na individuálne osobitosti a potreby chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa. Poskytuje dieťaťu  v maximálnej možnej miere bohaté stimulačné prostredie pre jeho komplexný rozvoj osobnosti. Pomáha dieťaťu v procese adaptácie, socializácie a jeho predprimárnom vzdelávaní. Prostredníctvom citlivého, vysoko profesionálneho prístupu učiteliek podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej. Vytvára optimálne podmienky pre rozvoj ich schopností, zručností a návykov s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti, ale najmä s ohľadom na aktuálny zdravotný stav a záujmy detí. Vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v základnej škole a pre plnohodnotný život v spoločnosti.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníkmi, klinickým psychológom, prípadne inými odborníkmi.

Materská škola sa vnútorne člení na triedy – v súčasnosti má 18 tried, do ktorých sa zaraďujú deti na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára, so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Uplatňuje sa variabilná výchovno-vzdelávacia činnosť, a to poldenná a celodenná (v 7 triedach).

Materská škola zamestnáva 27 pedagogických zamestnancov s požadovaným kvalifikačným predpokladom. Dve učiteľky dopĺňajú úväzok riaditeľke materskej školy a jej zástupkyni.

Medzi troch nepedagogických zamestnancov materskej školy patrí: jedna zamestnankyňa s 50% pracovným úväzkom na ekonomickom úseku,  jedna zamestnankyňa s 50% pracovným úväzkom na úseku PaM a s 50% pracovným úväzkom na administratívnom úseku. Tretím nepedagogickým zamestnancom  je bezpečnostný a požiarny technik pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti.

Materská škola má svoje pracoviská – triedy v Národnom ústave detských chorôb Bratislava na Limbovej 1 v Bratislave, v ktorom je i sídlo materskej školy, v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Limbovej 5 a v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 11. Úzko spolupracujeme s vedeniami jednotlivých nemocníc, so svojim zriaďovateľom Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave, s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so Štátnym pedagogickým ústavom, s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského, so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a inými organizáciami, ktoré sa svojim spôsobom podieľajú na výchove a vzdelávaní chorých a zdravotne oslabených detí v materskej škole.

V školskom roku 2022/2023 bolo do tried materskej školy spolu zaradených 5.567 detí. Z toho bolo 294 detí so zdravotným postihnutím a 47 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Riaditeľkou MŠ je od 1.7. 2024 Mgr. Zuzana Sopúchová.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠK. ROK 2022/2023

Náš malý príbeh

 • DEŇ ZRIADENIA

  Naše prvé kroky sú spojené s dátumom 1. júl 1996, kedy Školská správa Bratislava III. zriaďuje Materskú školu pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou ako preddavkovú organizáciu so sídlom v Bratislave na Limbovej ulici. Materská škola (ako sa píše v zriaďovacej listine) poskytuje pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie chorým a zdravotne oslabeným deťom.

  Materská škola vzniká na základe prerozdelenia dvoch škôl – Materskej a Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1 a Materskej a Základnej školy pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 5. Ďalší podstatný krok na našej ceste urobil, vďaka odhodlanosti a aktivite pani riaditeľky Eriky Lukáčekovej, Krajský úrad v Bratislave, ktorý s účinnosťou od 1. januára 1997 zmenil štatút MŠ na rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Predmetom jej činnosti sa stáva zabezpečovanie výchovy a vzdelávania chorých a zdravotne oslabených detí predškolského veku počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení a to pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa zameriava na všestranný rozvoj dieťaťa s rešpektovaním jeho zdravotného stavu a dopĺňa rodinnú výchovu detí počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Štatutárnym orgánom je od tohto momentu riaditeľka, ktorá je oprávnená konať v mene organizácie vo všetkých záležitostiach. Zabezpečuje organizačné usporiadanie a v spolupráci s celým kolektívom zamestnancov plní poslanie a úlohy materskej školy.

 • 9 PEDAGÓGOV NESTAČILO

  V deviatich triedach materskej školy, ktoré sú zriadené na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Dérerovej nemocnice s poliklinikou pracuje deväť pedagogických pracovníkov. V roku 1997/98 sa materská škola rozrastá o dve nové triedy na očnom oddelení a II. Detskej klinike (interné oddelenie). Nárast počtu tried podmieňuje prijatie nových učiteliek. Ich počet sa v tomto roku zvyšuje na 12.

 • UŽ MÁME 12 TRIED

  K ďalším organizačným zmenám dochádza až v roku 1999/2000. Na základe požiadaviek prednostu Detskej onkologickej kliniky a schválenia zriaďovateľom, pribúda jedna trieda a tiež jedna učiteľka. Materská škola má teda už 12 tried a 13 pedagógov. Ostatné pracoviská (triedy) MŠ zostávajú rovnaké ako doposiaľ. Vedenie DFNsP v decembri 1999 v liste adresovanom pani riaditeľke Lukáčekovej srdečne poďakovalo celému kolektívu MŠ za vysoko erudovaný prístup v pedagogickej práci, ktorá má význam pre rozvoj psychickej integrity hospitalizovaných detí.

 • STÁLE SA ROZRASTÁME

  V nasledujúcom školskom roku zaniká trieda na internom oddelení DNsP, zato však vzniká trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom pracovisku – Klinike detskej psychiatrie v Bratislave na Úprkovej ulici. Pribúda tiež trieda na kožnom oddelení. Materská škola má teda 13 tried, v ktorých pracuje 15 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok. V tomto školskom roku je Krajským školským úradom v Bratislave pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená za dlhoročnú obetavú prácu v predškolských zariadeniach pani riaditeľka Erika Lukáčeková.

  V rokoch 2001 až 2004 sa materská škola naďalej rozrastá. Tu už máme 13 tried a 18 učiteliek. Klinika detskej psychiatrie sa začiatkom roka 2004 sťahuje z budovy Úprkovej ul. na pôdu DFNsP, takže zaniká jedno detašované pracovisko.

 • 20 KVALIFIKOVANÝCH UČITELIEK

  V šk. roku 2005/06, otvárame ďalšiu triedu s dvojzmennou prevádzkou v Detskej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej, ktorej prevádzkovateľom je TETIS s.r.o. S nárastom počtu tried sa zvyšuje aj počet pedagógov. V roku 2005/06 pracuje v 14. triedach materskej školy 20 učiteliek, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 • OCENENIE A ZMENA NÁZVU

  V novembri 2007 udeľuje pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kolektívu MŠ bronzovú medailu ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe a odbornej a praktickej príprave študentov pedagogickej fakulty.

  K podstatnej zmene dochádza hneď začiatkom nasledujúceho školského roka. Od 1. 9. 2008 existujeme pod novým názvom – Materská škola pri zdravotníckom zariadení.

 • STÁLE JE NÁS VIAC A VIAC

  Významné zmeny sa udiali aj v školskom roku 2009/10 – pribudli ďalšie triedy na už existujúcich pracoviskách a trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom detašovanom pracovisku – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Petržalke.

  V školskom roku 2012/2013 ukončila materská škola prevádzku v Detskej rehabilitačnej nemocnici TETIS a následne rozšírila svoje pôsobenie na I. detskej klinike DFNsP.

  Od 1. 4. 2017 bola na žiadosť vedenia Kliniky detskej hematológie a onkológie a so súhlasom zriaďovateľa otvorená trieda na jej dennej klinike.

 • ZMENA VO VEDENÍ MATERSKEJ ŠKOLY

  Od založenia MŠ bola 22 rokov nepretržite našou riaditeľkou Mgr. Erika Lukáčeková. Na konci júna 2019, po rozhodnutí ukončiť svoju dlhoročnú úspešnú pracovnú kariéru, sa s nami rozlúčila. Na základe výberového konania nastúpila na post riaditeľky dovtedajšia zástupkyňa Mgr. Vratislava Kurthová. Novou zástupkyňou sa stala Mgr. Zuzana Sopúchová.

 • ĎALŠIA ZMENA VO VEDENÍ MATERSKEJ ŠKOLY

  Od 1. 7. 2024 je riaditeľkou MŠ Mgr. Zuzana Sopúchová.

KONTAKTUJTE NÁS
0
POČET DETÍ
0
UČITEĽOV
0
TRIED