Podujatia pre deti

Hospitalizovaným deťom spríjemňujeme pobyt v nemocnici prípravou a organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí i stretnutí detí so známymi slovenskými i zahraničnými umelcami. Títo bez nároku na honorár vymenia „dosky, ktoré znamenajú svet“, veľké koncertné sály a pódiá za priestor v nemocnici, aby mohli svojim vystúpením kompenzovať deťom ich obmedzené aktivity, zapríčinené prísnym nemocničným režimom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s vedením NÚDCH a so základnou školou pri zdravotníckom zariadení patria oslavy Mikuláša a MDD. Na ich prípravách i úspešnom priebehu, ale i na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, sa nie malou mierou podieľajú svojimi finančnými príspevkami a darmi naši sponzori.

Ceníme si, že medzi nami existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud chorých detí v nemocnici.  Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

             Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2020/2021

OKTÓBER

Medzinárodný deň lekárov – vytváranie drobných darčekov pre našich lekárov ako poďakovanie za ich prácu

Deň starých rodičov – vytváranie pozdravov a darčekov k ich sviatku

Medzinárodný deň stromov – súťaž výtvarných prác spojená s výstavou

NOVEMBER

Halloween – súťaž o najstrašidelnejšiu vlastnoručne zhotovenú masku

DECEMBER

Adventné tvorivé dielne – spoločný výtvarný workshop s vianočnou tematikou (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení)

Oslava Mikuláša – Mikuláš, anjel a čert prinesú deťom darčeky

JANUÁR

Čarovná zima – výtvarná súťaž spojená s výstavou detských prác

FEBRUÁR

Rozprávkové divadelné predstavenie pre deti

Maškarný ples – zábavné hry, súťaže, hudba a tanec v maskách

MAREC

Marec, mesiac knihy – beseda so spisovateľom, workshop pre deti zameraný na vytvorenie vlastnej knižky

Svetový deň lesov – výstava detských výtvarných prác na tému „Život v lese“

Deň vody – prezentácia venovaná našej najväčšej rieke Dunaj a zážitkové aktivity pri experimentovaní s vodou

APRÍL

Zdravý tanier – výtvarné aktivity zamerané na spoznávanie zásad zdravej výživy v súvislosti so Svetovým dňom zdravia

Veľkonočné tvorivé dielne – workshop v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení

MÁJ

Svetový deň hygieny rúk – workshop zameraný na výrobu vlastného voňavého mydielka v zaujímavých tvaroch

Medzinárodný deň mlieka – zábavné i poučné aktivity venované mlieku

Svetový deň včiel – tvorivé aktivity a pútavé rozprávanie o včielkach s Martinom Nikodýmom

JÚN

MDD – oslavy medzinárodného dňa detí s hudbou, tancom a darčekmi (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení)