Podujatia pre deti

Hospitalizovaným deťom spríjemňujeme pobyt v nemocnici prípravou a organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí i stretnutí detí so známymi slovenskými i zahraničnými umelcami. Títo bez nároku na honorár vymenia „dosky, ktoré znamenajú svet“, veľké koncertné sály a pódiá za priestor v nemocnici, aby mohli svojim vystúpením kompenzovať deťom ich obmedzené aktivity, zapríčinené prísnym nemocničným režimom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s vedením NÚDCH a so základnou školou pri zdravotníckom zariadení patria oslavy Mikuláša a MDD. Na ich prípravách i úspešnom priebehu, ale i na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, sa nie malou mierou podieľajú svojimi finančnými príspevkami a darmi naši sponzori.

Ceníme si, že medzi nami existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud chorých detí v nemocnici.  Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

             Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2021/2022

SEPTEMBER

Výtvarná súťaž – podujatie zamerané na zdravú výživu

OKTÓBER

Medzinárodný deň lekárov – vytváranie drobných darčekov pre našich lekárov ako poďakovanie za ich prácu
Mesiac úcty k starším – vytváranie pozdravov a darčekov pre starých rodičov

NOVEMBER

Halloween – súťaž o najstrašidelnejšiu vlastnoručne zhotovenú masku
MATERSKÁ ŠKOLA OČAMI DETÍ – podujatie z iniciatívy SV OMEP pri príležitosti dňa materských škôl

DECEMBER

Vianoce prichádzajú – výtvarný workshop s vianočnou tematikou
Oslava Mikuláša – Mikuláš, anjel a čert prinesú deťom darčeky (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)

JANUÁR

Čarovná zima – výtvarná súťaž spojená s výstavou detských prác

FEBRUÁR

Maškarný ples – zábavné hry, súťaže, hudba a tanec v maskách

MAREC

Marec, mesiac knihy – beseda so spisovateľom, workshop pre deti zameraný na vytvorenie vlastnej knižky
Deň vody – prezentácia venovaná našej najväčšej rieke Dunaj a zážitkové aktivity pri experimentovaní s vodou

APRÍL

Veľkonočné tvorivé dielne – workshop venovaný sviatkom jari

MÁJ

Svetový deň hygieny rúk – workshop zameraný na výrobu vlastného voňavého mydielka v zaujímavých tvaroch
Deň matiek – vytváranie drobných darčekov pre mamičky
Medzinárodný deň zdravotných sestier – tvorba milých pozdravov alebo darčekov pre naše sestričky

JÚN

MDD – oslavy medzinárodného dňa detí s hudbou, tancom a darčekmi (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)
Deň otcov – kreslenie obrázkov alebo vytváranie drobných darčekov pre oteckov