Spolupráca s rodičmi

Do oblasti pôsobenia špeciálneho pedagóga v materskej škole pri zdravotníckom zariadení patria aj odborné konzultácie s rodičmi chorého alebo zdravotne oslabeného dieťaťa (špeciálnopedagogické poradenstvo).

V praxi je zaužívaná každodenná komunikácia špeciálnych pedagógov s rodičmi, ktorí sú hospitalizovaní spoločne s deťmi. Tieto rozhovory postupne strácajú formálny charakter. Medzi rodičmi a učiteľkami sa utvárajú trvalejšie a osobnejšie vzťahy, najmä v prípadoch, keď je pobyt detí v nemocnici dlhodobý alebo opakovaný – napríklad na onkologickom a internom oddelení.

Poradenská činnosť obsahuje pedagogickú a zdravotnú osvetu a individuálne výchovné poradenstvo. Obsahová náplň celej spolupráce sa konkretizuje vzhľadom na potreby chorého dieťaťa v súlade s filozofiou a koncepčným zameraním školy. Individuálne výchovné poradenstvo spočíva v nasmerovaní rodičov na účinné výchovné postupy z hľadiska humanisticky orientovanej výchovy. Citlivo, taktne a krok za krokom pomáha rodičovi objaviť v dieťati silné stránky osobnosti a nadobudnúť tak adekvátny prístup a úctu k svojmu dieťaťu, pretože aj dobrá snaha rodiny pomôcť svojmu chorému alebo zdravotne oslabenému dieťaťu môže byť bez účinku, ak jej členovia nevedia uplatniť vhodné prístupy.

Kvalitatívna úroveň spolupráce je v prvom rade podmienená úrovňou profesionálnej etiky a stupňom osobnostnej zrelosti konkrétnych osôb pedagogického kolektívu školy, vrátane riaditeľky. Závažným etickým princípom výchovného poradenstva ako aj celej dobre fungujúcej spolupráce materskej školy s rodinou je, že učiteľka zachováva mlčanlivosť o konkrétnej rodine. Učiteľka tiež nepodáva rodičom informácie o zdravotnom stave ich dieťaťa.

Okrem spolupráce špeciálnych pedagógov s rodičmi hospitalizovaných detí, ktoré navštevujú materskú školu, je nevyhnutná spolupráca so zdravotníckym personálom, psychológom, klinickým logopédom, sociálnou sestrou.

Materská škola úzko spolupracuje s vedeniami jednotlivých nemocníc, s Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského, so Štátnym pedagogickým ústavom pri tvorbe Štátneho vzdelávacieho programu a so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení a inými organizáciami. V novembri 2007 udelila PdFUK kolektívu MŠ bronzovú medailu ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe a odbornej a praktickej príprave študentov pedagogickej fakulty.