Spolupráca s rodičmi

Do oblasti pôsobenia učiteľky v materskej škole pri zdravotníckom zariadení patria aj odborné konzultácie s rodičmi chorého alebo zdravotne oslabeného dieťaťa (pedagogické poradenstvo).

V praxi je zaužívaná každodenná komunikácia učiteliek s rodičmi, ktorí sú hospitalizovaní spoločne s deťmi. Tieto rozhovory postupne strácajú formálny charakter. Medzi rodičmi a učiteľkami sa utvárajú trvalejšie a osobnejšie vzťahy, najmä v prípadoch, keď je pobyt detí v nemocnici dlhodobý alebo opakovaný – napríklad na onkologickom a internom oddelení.

Obsahová náplň celej spolupráce sa konkretizuje vzhľadom na aktuálny zdravotný stav a potreby chorého dieťaťa. Poradenská činnosť obsahuje individuálne výchovné poradenstvo, pedagogickú a zdravotnú osvetu. Individuálne výchovné poradenstvo spočíva v nasmerovaní rodičov na účinné výchovné postupy z hľadiska humanisticky orientovanej výchovy. Citlivo, taktne, krok za krokom pomáhame rodičovi objaviť v jeho dieťati silné stránky osobnosti, ktoré je potrebné využiť v rámci vytvárania ich adekvátneho prístupu a všestranného rozvoja dieťaťa.  Aj dobrá snaha rodiny pomôcť môže byť bez účinku, ak jej členovia nevedia uplatniť vhodné prístupy k svojmu chorému alebo zdravotne oslabenému dieťaťu.

Kvalitatívna úroveň spolupráce je v prvom rade podmienená úrovňou profesionálnej etiky a stupňom osobnostnej zrelosti konkrétnych osôb pedagogického kolektívu školy, vrátane riaditeľky. Závažným etickým princípom výchovného poradenstva ako aj celej dobre fungujúcej spolupráce materskej školy s rodinou je, že učiteľka zachováva mlčanlivosť o konkrétnej rodine. Učiteľka v žiadnom prípade nepodáva rodičom informácie o zdravotnom stave ich dieťaťa.

Okrem spolupráce učiteliek s rodičmi hospitalizovaných detí, je nevyhnutná každodenná spolupráca so zdravotníckym personálom a v prípade potreby aj s klinickým psychológom, klinickým logopédom, sociálnou sestrou.

x

ODKAZY PRE RODIČOV

Ako učiteľky dobre vieme, že zaujať dieťa a vymyslieť mu zmysluplné aktivity nie je jednoduché. Preto vám ponúkame zoznam webových portálov, ktoré vám v tomto smere môžu pomôcť, a to nielen v čase koronakrízy. Prajeme veľa tvorivých síl.

Pre tých, čo radi kreslia a tvoria:
https://detskeomalovanky.sk/?utm_source=nasedeticky&utm_medium=hlavnemenu&utm_campaign=promo/
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/kreativne-napady-z-papiera//
https://msgazdovsky.sk/wp-content/uploads/2020/03/10-kvetinovych-inspiracii.pdf/
https://primainspirace.cz/2020/03/22/20-uzasnych-napadu-na-jarni-tvoreni-pro-deti/?fbclid=IwAR3ONw9_3FEOBv5xhEpvHPhBdngq-dQ6kgsyqIsYrn5nDcqI_h4DczCXTRE/

V súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ohľadom Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, uverejňujeme nasledovné odkazy na linky pomoci:

x

ĎAKOVNÉ LISTY OD RODIČOV