Vzdelávanie učiteľov

Ako sa vzdelávame

Práca s deťmi predškolského veku v podmienkach nemocničnej materskej školy je veľmi špecifická a vyžaduje od špeciálnych pedagógov, aby disponovali určitými schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sú v tomto povolaní, plnom prekážok a ťažkostí dôležité. Zvyšovanie kvality edukačného procesu súvisí s permanentným vzdelávaním učiteliek, ktoré v edukačnej činnosti s deťmi predškolského veku aplikujú nadobudnuté poznatky a skúsenosti. Osobnostný a odborný rast pedagogických zamestnancov má podstatný význam pre kvalitu edukačného procesu v materskej škole.

Osobnostné kvality a odborný rast si pedagogickí zamestnanci zvyšujú vrámci vzdelávacích aktivít organizovaných MPCMB (priebežné vzdelávanie – začínajúci a uvádzajúci učiteľ; práca so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie; Vzdelávacím programom pre deti s mentálnym postihnutím; Vzdelávacím programom pre deti choré a zdravotne oslabené; Vzdelávacím programom pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; základy práce s počítačom; semináre k prosociálnej výchove) a iných zariadení a organizácií (napr. ŠPÚ, OMEP, PdFUK…), prostredníctvom individuálneho štúdia odbornej literatúry a periodík, individuálneho štúdia pedagogických zamestnancov (špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky, vysokoškolské štúdium v danom odbore, I. a II. kvalifikačná skúška).

V rámci interných metodických združení pedagogickí zamestnanci prezentujú kvalitne vypracované príspevky zamerané na aktuálne problémy v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogiky.

  • Zvyšovanie odbornej špeciálno-pedagogickej a metodickej pripravenosti pedagogických zamestnancov realizujeme formou:

    • vnútroškolských seminárov v rámci interných metodických združení
    • vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra
    • individuálneho štúdia pedagogických zamestnancov
    • štúdia odbornej literatúry a periodík

Zameranie pedagogických a metodických rád je orientované na zvyšovanie odborného, ekonomického a právneho vedomia zamestnancov, na nové trendy vo výchovno-vzdelávacej práci, ale aj na konzultácie vlastných pedagogických postupov. Máme možnosť oboznamovať sa aj s alternatívnymi metódami a metodikami práce s deťmi predškolského veku.

Interné metodické združenia sa orientujú na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, na inováciu poznatkov z metodík, zefektívnenie edukačného procesu a komunikačných zručností a na rozvíjanie pedagogickej kreativity učiteliek MŠ pri zdravotníckom zariadení.

Plán interných metodických združeni 2018-2019