Vzdelávanie učiteľov

Výchovnovzdelávacia činnosť s deťmi predškolského veku v podmienkach materskej školy pri zdravotníckom zariadení je veľmi špecifická, po emočnej stránke náročná.  Vyžaduje si, aby učiteľky v maximálnej možnej miere disponovali vedomosťami, schopnosťami a vlastnosťami potrebnými  pre jej kvalitu. Úroveň a zvyšovanie kvality výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole súvisí s permanentným vzdelávaním učiteliek.

Potreba profesijného rozvoja učiteliek materskej školy vyplýva z procesu prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pracovnej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú, z prioritných zámerov, profilácie a možností materskej školy pri zdravotníckom zariadení.

Profesijný rozvoj učiteliek uskutočňujme podľa „Plánu profesijného rozvoja“. Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľka na začiatku každého kalendárneho roka ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý obsahuje: druh vzdelávania, názov programu vzdelávania, poskytovateľa vzdelávania a predpokladaný termín vzdelávania. Ročný plán vzdelávania je možné počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami materskej školy a pedagogických zamestnancov.

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov uskutočňujeme prostredníctvom

  • interného metodického združenia – odborné semináre a prednášky, zamerané na aktuálne problémy v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogiky, na inovatívne trendy vo výchovno-vzdelávacej práci, ale aj konzultácie vlastných pedagogických postupov; programy aktualizačného vzdelávania, ktorého poskytovateľom je materská škola pri zdravotníckom zariadení
  • vzdelávania – kvalifikačného,  funkčného, špecializačného, predatestačného, inovačného adaptačného a aktualizačného (aktualizačné je súčasťou náplne činností metodického združenia)
  • sebavzdelávania pedagogických zamestnancov – odborná literatúra a periodiká, internetové stránky obsahujúce informácie o nových trendoch v predškolskej pedagogike a špeciálnej pedagogike, špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky, vysokoškolské štúdium v danom odbore, I. a II. atestácia a pod.
  • pedagogických rád – zvyšovanie odborného, ekonomického a právneho vedomia zamestnancov
  • výkonu pracovnej činnosti – uplatňovanie nadobudnutých vedomostí, poznatkov a skúsenosti v každodennej pedagogickej praxi

Cieľom aktualizačného vzdelávania v tomto školskom roku je získanie nových vedomostí a zručností v oblasti finančnej gramotnosti a práv dieťaťa.
Programy aktualizačného vzdelávania na rok 2023/2024:
Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti v materskej škole pri zdravotníckom zariadení
Práva dieťaťa a ich implementácia do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole pri zdravotníckom zariadení

Časový harmonogram zasadnutí metodického združenia 2023-2024
TÉMY PROGRAMOV AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA NA OBDOBIE ROKOV 2020-2023