Vzdelávanie učiteľov

Ako sa vzdelávame

Práca s deťmi predškolského veku v podmienkach nemocničnej materskej školy je veľmi špecifická a vyžaduje od špeciálnych pedagógov, aby disponovali určitými schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sú v tomto povolaní, plnom prekážok a ťažkostí dôležité. Zvyšovanie kvality edukačného procesu súvisí s permanentným vzdelávaním učiteliek, ktoré v edukačnej činnosti s deťmi predškolského veku aplikujú nadobudnuté poznatky a skúsenosti. Osobnostný a odborný rast pedagogických zamestnancov má podstatný význam pre kvalitu edukačného procesu v materskej škole.

Cieľom ďalšieho vzdelávania pedagógov je udržiavanie, zdokonaľovanie, dopĺňanie a inovovanie profesijných kompetencií, potrebných na výkon pedagogickej praxe v materskej škole pri zdravotníckom zariadení. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sme realizovali formou:

  • interného metodického združenia – semináre, prednášky zamerané na súbor vedomostí, zručností a postojov pedagogických zamestnancov v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné a efektívne uskutočňovanie pedagogickej činnosti v materskej škole pri zdravotníckom zariadení,
  • kontinuálneho vzdelávania – podľa ponuky akreditovaných vzdelávacích aktivít pre učiteľky materských škôl,
  • iných zariadení a organizácií (napr. ŠPÚ, OMEP, Ped. fak. UK.).
  • individuálneho štúdia pedagogických zamestnancov – odborná literatúra a periodiká, internetové stránky obsahujúce informácie o nových trendoch v predškolskej pedagogike a špeciálnej pedagogike, špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky, vysokoškolské štúdium v danom odbore, I. a II. atestácia a pod.

Zameranie pedagogických a metodických rád je orientované na zvyšovanie odborného, ekonomického a právneho vedomia zamestnancov, na nové trendy vo výchovno-vzdelávacej práci, ale aj na konzultácie vlastných pedagogických postupov. Máme možnosť oboznamovať sa aj s alternatívnymi metódami a metodikami práce s deťmi predškolského veku.

Aktivity interného metodického združenia sa orientujú na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, na inováciu poznatkov z metodík, zefektívnenie edukačného procesu a komunikačných zručností a na rozvíjanie pedagogickej kreativity učiteliek MŠ pri zdravotníckom zariadení. V rámci stretnutí interného metodického združenia pedagogickí zamestnanci prezentujú kvalitne vypracované príspevky zamerané na aktuálne problémy v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogiky.

Plán aktivít interného metodického združenia 2019-2020
TÉMY PROGRAMOV AKRUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA NA OBDOBIE ROKOV 2020-2023.docx