Kde nás nájdete?

Materská škola pri zdravotníckom zariadení nemá vlastnú budovu. Pracoviská zabezpečujúce jej prevádzku, vrátane riaditeľstva, sú v prenajatých priestoroch NÚDCH. V nasledujúcich riadkoch predstavujeme všetky nemocničné zariadenia, v ktorých má materská škola svoje triedy, so stručným popisom špecifík pedagogickej práce na jednotlivých pracoviskách.

 

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Riaditeľstvo materskej školy a 15 tried sa nachádza v budove Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), na Limbovej ulici č.1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť s hospitalizovanými deťmi predškolského veku realizujeme v účelových miestnostiach (herniach) na jednotlivých klinikách NÚDCH a to na: Klinike detskej neurológie, Detskej dermatovenerologickej klinike, Ortopedickej klinike, Detskej chirurgickej klinike (dve triedy), Klinike detskej hematológie a onkológie (tri triedy), Detskej ušno-nosno-krčnej klinike, Klinike detskej oftalmológie, Klinike detskej psychiatrie, Klinike pediatrickej urológie a Detskej klinike (tri triedy).

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie herní umožňuje voľný pohyb detí i dostatok priestoru na hru a relax. Vzhľadom na to, že materskú školu navštevujú i deti s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného postihnutia je zabezpečené bezbariérové prostredie herní. Pre kvalitný edukačný proces využívajú učiteľky množstvo materiálno-didaktických prostriedkov, učebné pomôcky, didaktickú techniku, špeciálne pomôcky, ktoré sa priamo podieľajú na vytváraní vedomostí, zručností, spôsobilostí a návykov detí predškolského veku.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, NEMOCNICA AKADEMIKA L. DÉRERA – KLINIKA INFEKTOLÓGIE A GEOGRAFICKEJ MEDICÍNY

Na detskom oddelení KIGM je špecifický individuálny prístup. Výchovno-vzdelávaciu činnosť  učiteľky realizujú s deťmi individuálne v izolovaných izbách kliniky. Na detskom oddelení KIGM sú hospitalizované deti z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hospitalizácia obvykle trvá od jedného do dvoch, niekedy troch týždňov – záleží na diagnóze a celkovom zdravotnom stave dieťaťa. Detskí pacienti sú hospitalizovaní kvôli ochoreniam ako je varicella, mononukleóza, salmonelóza, rotavírusy, meningitídy, parézy, slintačka, encefalitída, ale sú tu aj kvôli pohryznutiu zvieraťom. Na tomto pracovisku sú dve triedy. Jedna s dvojzmennou a jedna s jednozmennou prevádzkou.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA – NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA NA ANTOLSKEJ 11,
KLINIKA PRE DETI A DORAST A. GETLÍKA

Na klinike sa liečia deti s ochoreniami respiračného traktu, zažívacieho traktu, srdca, cievneho systému a deti s hypertenziou. Časté sú choroby obličiek a močových ciest, endokrinologické a metabolické poruchy, ochorenia na podklade autoimunity (systémové ochorenia), na podklade alergie, či porúch obranyschopnosti. Taktiež ochorenia neurologické, problémy zažívacieho traktu a poruchy výživy.

Na tomto pracovisku sa nachádza jedna trieda s dvojzmennou prevádzkou. Väčšinu škôlkarov tvoria ležiaci pacienti, s ktorými uplatňujeme individuálny prístup na lôžku, ale máme k dispozícii i nadštandardne priestornú a na úrovni vybavenú herňu.