Kde nás nájdete?

Materská škola pri zdravotníckom zariadení nemá vlastnú budovu, jej pracoviská, vrátane riaditeľstva, sú v prenajatých priestoroch nemocníc. Prostredníctvom nasledujúcich riadkov vám v krátkosti predstavíme všetky nemocničné zariadenia, v ktorých má materská škola svoje triedy. Takisto sa vám pokúsime priblížiť špecifiká pedagogickej práce na jednotlivých pracoviskách.

 

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Riaditeľstvo MŠ a väčšina jej tried sídli v budove Národného ústavu detských chorôb, na Limbovej ulici č.1. Výchovno-vzdelávacia činnosť s hospitalizovanými deťmi predškolského veku sa vykonáva v účelových miestnostiach (herniach) na oddeleniach: Klinika detskej neurológie, Detská dermatovenerologická klinika, Ortopedická klinika, Detská chirurgická klinika, Klinika detskej hematológie a onkológie, Detská ušno-nosno-krčná klinika, Klinika detskej oftalnológie, Klinika detskej psychiatrie, Klinika pediatrickej urológie, Detská klinika (interné oddelenie).

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie herní umožňuje voľný pohyb detí i dostatok priestoru na hru a oddych. Vzhľadom na to, že materskú školu navštevujú i deti s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného postihnutia je zabezpečené bezbariérové prostredie herní. Pre kvalitný edukačný proces využívajú špeciálni pedagógovia množstvo materiálno-didaktických prostriedkov, učebné pomôcky, didaktickú techniku, špeciálne pomôcky, ktoré sa priamo podieľajú na vytváraní vedomostí, zručností, spôsobilostí a návykov detí predškolského veku.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, NEMOCNICA AKADEMIKA L. DÉRERA – KLINIKA INFEKTOLÓGIE A GEOGRAFICKEJ MEDICÍNY

Počet detí na tomto oddelení sa často mení. Venujeme sa deťom z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hospitalizácia obvykle trvá od jedného do dvoch, niekedy troch týždňov – záleží na diagnóze a celkovom zdravotnom stave dieťaťa. Ide o choroby ako je varicella, mononukleóza, salmonelóza, rotavírusy, meningitídy, ale sú tu aj deti pohryzené mačkou, psom. Ďalej deti s parézou, slintačkou, encefalitídou. Na tomto pracovisku sú dve triedy, jedna dvojzmenná a jedna jednozmenná.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA – NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA

Na tomto pracovisku sa nachádza jedna trieda s dvojzmennou prevádzkou. Väčšinu škôlkarov tvoria ležiaci pacienti, preto využívame hlavne individuálny prístup na lôžku, no môžeme sa pochváliť i priestornou, pestro vybavenou herňou.