Náš malý príbeh

DEŇ ZRIADENIA

Naše prvé kroky sú spojené s dátumom 1. júl 1996, kedy Školská správa Bratislava III. zriaďuje Materskú školu pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou ako preddavkovú organizáciu so sídlom v Bratislave na Limbovej ulici. Materská škola (ako sa píše v zriaďovacej listine) poskytuje pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie chorým a zdravotne oslabeným deťom.

Materská škola vzniká na základe prerozdelenia dvoch škôl – Materskej a Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1 a Materskej a Základnej školy pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 5. Ďalší podstatný krok na našej ceste urobil, vďaka odhodlanosti a aktivite pani riaditeľky Eriky Lukáčekovej, Krajský úrad v Bratislave, ktorý s účinnosťou od 1. januára 1997 zmenil štatút MŠ na rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Predmetom jej činnosti sa stáva zabezpečovanie výchovy a vzdelávania chorých a zdravotne oslabených detí predškolského veku počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení a to pomocou osobitných výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa zameriava na všestranný rozvoj dieťaťa s rešpektovaním jeho zdravotného stavu a dopĺňa rodinnú výchovu detí počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Štatutárnym orgánom je od tohto momentu riaditeľka, ktorá je oprávnená konať v mene organizácie vo všetkých záležitostiach. Zabezpečuje organizačné usporiadanie a v spolupráci s celým kolektívom zamestnancov plní poslanie a úlohy materskej školy.

9 PEDAGÓGOV NESTAČILO

V deviatich triedach materskej školy, ktoré sú zriadené na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Dérerovej nemocnice s poliklinikou pracuje deväť pedagogických pracovníkov. V roku 1997/98 sa materská škola rozrastá o dve nové triedy na očnom oddelení a II. Detskej klinike (interné oddelenie). Nárast počtu tried podmieňuje prijatie nových učiteliek. Ich počet sa v tomto roku zvyšuje na 12.

UŽ MÁME 12 TRIED

K ďalším organizačným zmenám dochádza až v roku 1999/2000. Na základe požiadaviek prednostu Detskej onkologickej kliniky a schválenia zriaďovateľom, pribúda jedna trieda a tiež jedna učiteľka. Materská škola má teda už 12 tried a 13 pedagógov. Ostatné pracoviská (triedy) MŠ zostávajú rovnaké ako doposiaľ. Vedenie DFNsP v decembri 1999 v liste adresovanom pani riaditeľke Lukáčekovej srdečne poďakovalo celému kolektívu MŠ za vysoko erudovaný prístup v pedagogickej práci, ktorá má význam pre rozvoj psychickej integrity hospitalizovaných detí.

STÁLE SA ROZRASTÁME

V nasledujúcom školskom roku zaniká trieda na internom oddelení DNsP, zato však vzniká trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom pracovisku – Klinike detskej psychiatrie v Bratislave na Úprkovej ulici. Pribúda tiež trieda na kožnom oddelení. Materská škola má teda 13 tried, v ktorých pracuje 15 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok. V tomto školskom roku je Krajským školským úradom v Bratislave pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená za dlhoročnú obetavú prácu v predškolských zariadeniach pani riaditeľka Erika Lukáčeková.

V rokoch 2001 až 2004 sa materská škola naďalej rozrastá. Tu už máme 13 tried a 18 učiteliek. Klinika detskej psychiatrie sa začiatkom roka 2004 sťahuje z budovy Úprkovej ul. na pôdu DFNsP, takže zaniká jedno detašované pracovisko.

20 KVALIFIKOVANÝCH UČITELIEK

V šk. roku 2005/06, otvárame ďalšiu triedu s dvojzmennou prevádzkou v Detskej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej, ktorej prevádzkovateľom je TETIS s.r.o. S nárastom počtu tried sa zvyšuje aj počet pedagógov. V roku 2005/06 pracuje v 14. triedach materskej školy 20 učiteliek, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

OCENENIE A ZMENA NÁZVU

V novembri 2007 udeľuje pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kolektívu MŠ bronzovú medailu ako znak uznania za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe a odbornej a praktickej príprave študentov pedagogickej fakulty.

K podstatnej zmene dochádza hneď začiatkom nasledujúceho školského roka. Od 1. 9. 2008 existujeme pod novým názvom – Materská škola pri zdravotníckom zariadení.

STÁLE JE NÁS VIAC A VIAC

Významné zmeny sa udiali aj v školskom roku 2009/10 – pribudli ďalšie triedy na už existujúcich pracoviskách a trieda s dvojzmennou prevádzkou na novom detašovanom pracovisku – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Petržalke.

V školskom roku 2012/2013 ukončila materská škola prevádzku v Detskej rehabilitačnej nemocnici TETIS a následne rozšírila svoje pôsobenie na I. detskej klinike DFNsP.

Od 1. 4. 2017 bola na žiadosť vedenia Kliniky detskej hematológie a onkológie a so súhlasom zriaďovateľa otvorená trieda na jej dennej klinike.